Zvládání živelných katastrof,

nebo krizových událostí, znamená škálu strukturovaných činností.  Zabývá se jími každý stát prostřednictvím profesionálů v různých profesích. Svým dílem přispívají i  vědecká pracoviště a odborná veřejnost. Dále se zapojuje mnoho výkonných i organizačních složek a NNO, vzdělávacích institucí, soukromých společností,  administrativy.

Tyto oganizace spolupracují a komunikují v Čechách v Integrovaném Záchranném Systému mnoha způsoby.  Pod přímým řízením státu, na základě zákonů, nebo i samostatně pod koordinací, v rámci své oblasti působení. Existence a aktivní spolupráce všech těchto složek definuje komplexitu, charakter a úroveň vnitřní bezpečnosti a odolnosti území, na kterém operují.

Spotter Cluster  činnost IZS respektuje a  nechce komplikovat. Svými vstupy a výstupy chce dosavadní činnost doplnit vlastní, cílevědomou a společnou občanskou aktivitou.  Ta svým dílčím příspěvkem doplní výkonné a komunikační struktury,  pomůže  vytvářet nové, detailní strukturované informace o společnosti a  krizových situacích. Pomůže také znalostně a informačně připravovat komunity a organizace k situacím, které se těžko předvídají, ale můžou se přihodit.

Spotter Cluster nabízí pracovní prostředí, kde lze operativním způsobem, logistikou i tvořením a sdílením  informací dosahovat vyšší informovanosti organizovanosti, rychlejších reakcí ve složitých situacích.  Odvozeně pak zapojením a aktivitou uživatelů i lepší odolnosti proti environmentálním, civilizačním, náhlým, nepředvídatelným ale i opakujícím se událostem.

Spotter Cluster nabízí kooperaci široké škále neziskových, nevládních, humanitárních, vzdělávacích, ale i soukromých organizací a jednotlivců. K tomu připravený software  je založený na zkušenostech, které byly prověřeny při několika desítkách humanitárních i přírodních krizí ve světě, v  posledním desetiletí.

Spotter Cluster je IT podporou zejména pro organizace, které dosud nemají přímý vztah k existujícím strukturám IZS. Chce vyplnit prázdná místa, která jsou zejména v informační vybavenosti a v používání pokročilých organizačních a komunikačních procesů.  

Shrnutí

Komunikační platfoma je nejen aplikovanou informační technologií, ale je zejména přímým a praktickým nástrojem pro krizovou, humanitární, ekologickou, sociální ale i rozvojovou pomoc. Členové Clusteru mohou díky ní koncentrovat, zpracovat a následně použít široce shromážděná krizová data i nezbytné informace. Pomáhá uživatelům realizovat odpovědi na otázky: Kdo? Kdy? Kde?  Jak? S čím? S kým?

Získaná data mohou přinést členům Clusteru lepší vhled do situace, včasné, důraznější a podložené oslovení veřejnosti, které se krizová situace týká. Usnadní i výzvu o účinnou pomoc od okamžitých dobrovolníků, od dalších neziskových organizací, ať už místních, nebo ze zahraničí. Pomoc, která může být díky dobrým datům rychlá, účinná, efektivní.

Spotter Cluster je neziskový projekt a jeho uživatelé jsou srozuměni s vyjádřenou Vizí a Misí. Chápou svět jaký je a jdou odpovědně vstříc problémům, které se týkají nás všech.

pokračujte na stranu Strategický plán