Zvládání živelných katastrof,

nebo krizových událostí, znamená škálu strukturovaných činností.  Zabývá se jími každý stát prostřednictvím profesionálů v různých profesích. Svým dílem přispívají i  vědecká pracoviště a odborná veřejnost. Dále se zapojuje mnoho výkonných i organizačních složek a NNO, vzdělávacích institucí, soukromých společností,  administrativy.

Tyto oganizace spolupracují a komunikují v Čechách v Integrovaném Záchranném Systému mnoha způsoby.  Pod přímým řízením státu, na základě zákonů, nebo i samostatně pod koordinací, v rámci své oblasti působení. Existence a aktivní spolupráce všech těchto složek definuje komplexitu, charakter a úroveň vnitřní bezpečnosti a odolnosti území, na kterém operují.

Strukturované informace

Spotter Cluster  činnost IZS respektuje a  nechce komplikovat. Svými vstupy a výstupy chce dosavadní činnost doplnit vlastní, cílevědomou a společnou občanskou aktivitou.  Ta svým dílčím příspěvkem doplní výkonné a komunikační struktury,  pomůže  vytvářet nové, detailní strukturované informace o společnosti a  krizových situacích. Pomůže také znalostně a informačně připravovat komunity a organizace k situacím, které se těžko předvídají, ale můžou se přihodit.

Pracovní prostředí

Spotter Cluster nabízí pracovní prostředí, kde lze operativním způsobem, logistikou i tvořením a sdílením  informací dosahovat vyšší informovanosti, organizovanosti, rychlejších reakcí ve složitých situacích.  Odvozeně pak zapojením a aktivitou uživatelů i lepší odolnosti proti environmentálním, civilizačním, náhlým, nepředvídatelným ale i opakujícím se krizovým událostem.

Kooperace

Spotter Cluster nabízí kooperaci široké škále neziskových, nevládních, humanitárních, vzdělávacích, ale i soukromých organizací a jednotlivců. K tomu připravený software  je založený na zkušenostech, které byly prověřeny při několika desítkách humanitárních i přírodních krizí ve světě, v  posledním desetiletí.

Spotter Cluster je IT podporou zejména pro organizace, které dosud nemají přímý vztah k existujícím strukturám IZS. Chce vyplnit prázdná místa, která jsou zejména v informační vybavenosti a v používání pokročilých organizačních a komunikačních procesů.  

Platforma na krizová data

Komunikační platfoma je nejen aplikovanou informační technologií, ale je zejména přímým a praktickým nástrojem pro krizovou, humanitární, ekologickou, sociální ale i rozvojovou pomoc. Uživatelé Clusteru mohou díky ní koncentrovat, zpracovat a následně použít široce shromážděná krizová data i nezbytné informace. Pomáhá uživatelům realizovat odpovědi na otázky: Kdo? Kdy? Kde?  Jak? S čím? S kým?

Získaná data mohou přinést uživatelům Clusteru lepší vhled do situace, včasné, důraznější a podložené oslovení veřejnosti, které se krizová situace týká. Usnadní i výzvu o účinnou pomoc od okamžitých dobrovolníků, od dalších neziskových organizací, ať už místních, nebo ze zahraničí. Pomoc, která může být díky dobrým datům rychlá, účinná, efektivní.

Neziskový projekt

Spotter Cluster je neziskový projekt a jeho uživatelé jsou srozuměni s vyjádřenou Vizí a Misí. Chápou svět jaký je a jdou odpovědně vstříc problémům, které se týkají nás všech.

pokračujte na stranu Strategický plán