Výběr dokumentů z České republiky

Overview of the National Disaster Management System30/10/2020 European Commision (PDF)
Situační zpráva o vybraných oblastech bezpečnosti – Ministerstvo Vnitra ČR,  2014
Terminologický slovník pojmů krizového řízení a plánování obrany státu – Ministerstvo vnitra ČR, 2015
Rozdíly mezi ochranou společnosti a ochranou obyvatelstva – Josef Janošec, 2010
Pandemický plán ČR – na webu Ministerstva zdravotnictví – aktualizace  2011
Legislativa krizového řízení  – na webu Hygienické stanice Hl. m. Prahy
Dobrovolnická služba – zákl. info a dokumenty na webu HZS ČR

Zákony, Vyhlášky, Předpisy

typ dokumentu zákon číslo platnost, novela popis

Krizové řízení

zákon 110/1998 Změna: 300/2000 Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
zákon 240/2000 Změna: 323/2016 krizový zákon   … o krizovém řízení a o změně některých zákonů / novela zákon č. 430/2010 Sb. (zapracována směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu)
zákon 12/2002 Změna: 278/2009 o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
vyhláška Ministerstva financí 186/2002 Změna: 93/2006 přehled odhadu nákladů na obnovu majetku při živelních pohromách
Nařízení vlády ČR 462/2000 Změna: 431/2010 k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 281/2001 Změna: 237/2003 kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Nařizení vlády ČR 432/2010 Změna: 315/2014 o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury
Nařízení vlády ČR 463/2000 Změna: 527/2002 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
vyhláška Ministerstva vnitra 328/2001 Změna: 429/2003 o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
vyhláška Ministerstva vnitra 380/2002 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva: postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu
usnesení vlády ČR 805/2013 23. října 2013 koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
zákon 239/2000 Změna: 64/2014 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Veřejný pořádek a bezpečnost

zákon 273/2008 Změna: 51/2016 o Policii ČR
zákon České národní rady 553/1991 Změna: 204/2015 o obecní policii

Hospodářská opatření a průmysl

zákon 241/2000 Změna: 76/2012 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
zákon 189/1999 Změna: 131/2015 o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
zákon 458/2000 Změna: 104/2015 Sb., 131/2015 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
zákon 224/2015 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
vyhláška Státní Správy Hmotných Rezerv 498/2000 Změna: 394/2012 o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 481/2005 1. ledna 2006 o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 344/2012 Změna: 215/2015 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 79/2010 Změna: 388/2012 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 80/2010 1. dubna 2010 o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 225/2001 14. června 2001 kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

Požární ochrana

zákon 133/1985 Změna: 320/2015 o požární ochraně
zákon 320/2015 11. listopadu 2015 o Hasičském záchranném sboru ČR
Nařízení vlády ČR 172/2001 Změna: 498/2002 k provedení zákona o požární ochraně
vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Změna: 221/2014 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
vyhláška Ministerstva vnitra 247/2001 Změna: 200/2012 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Povodňová ochrana

zákon 254/2001 Změna: 39/2015 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) / z. č. 273/2010 Sb. (ú.z.)
zákon 274/2001 Změna: 39/2015 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí 236/2002 10. července 2002 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
vyhláška Miniterstva zemědělství 178/2012 1. června 2012 kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
vyhláška Miniterstva zemědělství 471/2001 Změna: 255/2010 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
vyhláška Miniterstva zemědělství 216/2011 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Havarijní připravenost (IZS, OOB, PO)

zákon 239/2000  Změna: 64/2014 o integrovaném záchranném systému (IZS)
vyhláška Ministerstva vnitra 328/2001  Změna: 429/2003 o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
vyhláška 380/2002  9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva: postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu
vyhláška 247/2001   o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
zákon 320/2015   o Hasičském záchranném sboru České republiky
zákon 133/1985  Změna: 320/2015 o požární ochraně
zákon 273/2008  1. ledna 2009 o Policii České republiky
zákon 553/1991  Změna: 204/2015 o obecní policii
zákon 219/1999  Změna: 46/2016 o ozbrojených silách České republiky
nařízení vlády 465/2008 od 1. 1. 2009 o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách

Veřejná správa

zákon 128/2000  Změna: 106/2016 o obcích
zákon 106/1999  Změna: 298/2016,
368/2016 Sb.
o svobodném přístupu k informacím

Ochrana veřejného zdraví

zákon 372/2011  Změna: 298/2016 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
zákon 258/2000  Změna: 298/2016 o ochraně veřejného zdraví
zákon 256/2001  Změna: 202/2015 o pohřebnictví
zákon 374/2011  Změna: 385/2012 o zdravotnické záchranné službě
vyhláška Ministerstvo zdravotnictví 240/2012   kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

Jaderná bezpečnost

zákon 18/1997  Změna: 250/2014 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
nařízení vlády 11/1999   o zóně havarijního plánování
vyhláška SÚJB 307/2002  Změna: 389/2012 o radiační ochraně
vyhláška SÚJB 318/2002   o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
vyhláška SÚJB 319/2002   o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

Rostlinolékařská péče

zákon 326/2004 Změna: 243/2016 o rostlinolékařské péči

Veterinární péče

zákon 166/1999 Změna: 243/2016 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
vyhláška 289/2007 Změna: 11/2015 o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
zákon 185/2001 Změna: 298/2016 o odpadech

 

Instituce, které se zabývají tématy rizik a přírodních katastrof

Český hydrometeorologický ústav

Intersucho  monitoring a klimatologie sucha v ČR a Evropě

AgroRisk – systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí v zemědělství

ČR není součástí mezinárodních smluv:

EUR-OPA Major Hazards Agreement