Co je Humanitární FOSS?

Humanitátní FOSS je zkratka Humanitarian Free Open Source Software. Tedy software přednostně určený pro humanitární, rozvojovou, záchrannou činnost při zvládání krizových situací nebo při vykonávání humanitární pomoci. V nekrizových situacích slouží k pořádání vzdělávacích aktivit, k přípravě a osvojení procesních workflow napříč neziskovými organizacemi, dobrovolníky a jinými subjekty. 

Pro koho je určen?

Pro nevládní neziskové organizace, které vykonávají humanitátní, rozvojovou pomoc, pomoc v krizových situacích, činnost v sociální oblasti, nebo podobnou záchrannou nebo ochranářskou aktivitu. Tento projekt je chce v jejich práci podpořit. Je provozně i finančně nezávislý na organizačních strukturách státních orgánů, nebo jiných veřejně aktivních organizacích.

Proč zrovna pro tyto organizace?

Protože právě tyto organizace jsou schopny využít specifické workflow ke své činnosti.  Humanitární FOSS není exkluzívním nástrojem pro existující projektovou a provozní činnost neziskových organizací. Je vhodným nástrojem, který by měl zejména menším, méně technicky vybaveným organizacím nabídnout nové možnosti v jejich činnosti a pomoci najít příležitost k součinnosti s podobnými organizacemi.

Co software dokáže?

Podívejte se na stručný výpis vlastností. Umožňuje tvořit, koncentrovat informace, vizualizovat je na mapě a sdílet data o vlastní nebo společné neziskové činnosti, nebo o činnosti vyžadující zapojení dobrovolníků. V krizové situaci pak usnadňuje řízení lidských a materiálních zdrojů.  

Usnadňuje trasování použitých prostředků, záznam a procesní provoz krizových projektů, poptávkový systém po odbornících, prostředcích a zdrojích, koordinaci a přístup k dobrovolníkům nebo specialistům jednotlivých organizací. Nejen to.

Proč, když není žádná katastrofa?

Adekvátní a účinnou reakci na krizovou situaci nelze připravit teprve až v okamžiku, kdy se taková událost děje. Proto existují metodiky, a běžící projekty pro předběžná opatření, předkrizovou přípravu, krizovou logistiku, humanitární pomoc. Tento projekt je tedy specializovanou platformou  pro podobné aktivity v Čechách, Je právě konkrétním, hmatatelným příspěvkem pro takovou průběžnou přípravu.

Projekt je vhodný  pro správu komunikačních podpůrných  a dalších činností, pro systematické hledání podpory a příležitostí k odbornému školení a vzdělávání dobrovolníků, které pak lze v případě krizové události rychle oslovit a angažovat.

Tento projekt tedy nevymýšlí nic nového.  Doplňuje organizační system, jaký v regionu ČR realizují profesionální organizace prostřednictvím složek IZS. Tyto organizace mají mnoho zkušeností. To ale nevylučuje, že i menší organizace se mohou společně pustit do souvisejících aktivit.

Pro některé nevládní neziskové organizace  nejsou dostupné informační technologie, nástroje a metodiky, které používá IZS. Pokud jsou zapojeny, řídí se pokyny, které dostávají od řídících autorit.

Neziskové organizace přesto mohou svojí samostatnou činnosti poskytnout účinnou pomoc v odborných oblastech, které sami nejlépe znají. S tímto softwarem mají lepší možnosti ve vzniku a zpracování dat o zranitelnosti, nebo přímo o krizových událostech.

Jak toho chce projekt dosáhnout?

Především nabízí aplikační prostředí softwarového clusteru, složeného z různých typů specializovaných aplikací.

Lidé z neziskových organizací v ČR mohou využít koncepce clusteru na úrovni organizací, k naplnění projektových úkolů a  vzájemné spolupráci.

Co je Cluster?

Cluster je volné, horizontální seskupení subjektů, bez jednotného vztahu mezi sebou, bez vertikálního řízení. Cluster má veřejně vyjádřený, všem srozumitelný cíl. Ten je formulován Vizí, Misí a Preambulí a může být i ukotven smlouvou. V zájmu naplnění vyjádřených  cílů tyto organizace mohou aktivně spolupracovat a sdílet lidské zdroje, data a informace.

Jste-li organizace, která je zapojena do dalších sdružení, do jedné, nebo více asociací, je to jedině dobře. Součinnost vám do Vaší organizované struktury nezasahuje. Vy rozhodujete o  použití sotwaru z clusteru tehdy, kdy sami chcete a považujete to za užitečné.  

Software umožňuje přístup k moderním způsobům organizace lidských a materiálních zdrojů i pro malé neziskové subjekty, které by jinak neměly prostředky pro vlastní podobné vybavení, nebo dosud nemají dostatek znalostí, praktických zkušeností a aktuálních informací k jejímu použití.

Jak je to bezpečné?

Zabezpečení je na bezpečnostní úrovni serverových aplikací. Bezpečnost je zvýšena i šifrováním, aby bylo potlačeno riziko neautorizovaného přístupu k datům. Bude funkční i v situacích, kdy nebude dostupný internet a zabezpečení může být i tím, že software bude fyzicky odpojený od veřejného internetu.

Jaká data software zpracovává?

Software používá kromě pracovních dat kontaktní údaje Organizací  tak, aby byly co nejrychleji dostupné uživatelům při potřebě je použít v rámci Mise. Dále může obsahovat kontaktní údaje členů a dobrovolníků, které jsou zde  používány v nezbytně nutném rozsahu výhradně a pouze ve shodě s Misí projektu.

Komu patří data která zde vzniknou? Vám.

Data z jakékoliv části  obsahu vzniklém softwarovými prostředky a činností lidí, s vyjímkou osobních údajů, patří autorství autorům, ale vznikají pod otevřenou licencí. V autonomním spuštění jsou data uložena na vašich počítačích

Jen vy rozhodujete o možném sdílení, předání nebo synchronizaci datových sad ve vámi určené formě.  Výběr z projektových dat je možné použít v souladu s licencí Open Data Commons Open Database License (ODbL) s uvedením původu vzniku. Osobní údaje nelze poskytovat nijak, pokud k nim není poskytnuto svolení. 

Co software není?

Software  není veřejnou sociální sítí se širokým auditoriem, není komerčním webovým katalogem kontaktů, není to databáze pracovních příležitostí pro dobrovolníky, není to obchodní projekt vzniklý a provozovaný za účelem zisku. Projekt není pro zábavu, ani pro reklamu. Tím se principielně liší od většiny jiných ekonomicky aktivních internetových projektů.  

Software nezavazuje uživatele a aktivní členy Clusteru k nějakým trvalým závazkům, k účasti, ani k aktivitám v nějakých nadřízených strukturách nebo k nepřímo vyjádřeným povinnostem,  které by byly nad rámec činnosti, pro které byl software použit.

Musím být nějakým členem něčeho?

Pokud jste, nebo chcete být dobrovolníkem, nemusíte se nikam registrovat. Stačí když na vás bude mít kontakt nezisková organizace, které věříte a které už pomáháte. Chcete být víc zapojeni? Obraťte se na ně. Pozdějším přihlášením a souhlasem s podmínkami provozu se stáváte uživatelem s přístupem k vnitřní struktuře aplikace. Vaše organizace a její zástupci Vás dál budou mít v patrnosti, že jste k dispozici pro jejich potřeby.

Pokud jste aktivním členem, nebo zaměstnancem neziskové, nebo nevládní organizace, připojte se a pak máte společně s dalšími členy své organizace přístup k některým pokročilým funkcím platformy.

Je to zadarmo?

Jako dobrovolníka a jako člena vás registrace a vstup do Clusteru nestojí nic. Je to proto, že ani nic konkrétního vám nenabízíme a Platforma sama nic nevytváří. Smysl ji dávají pouze projekty a činnosti zapojených uživatelů a dobrovolníků. Vzniklá data budou k dispozici vám v konkrétní věci, ale třeba i ostatním členům Clusteru, v souladu s Misí.

Kdo to financuje?

Vznik a zprovoznění pilotní verze je financován ze soukromých zdrojů.
Aby mohl projekt dlouhodobě pokračovat, má dva možné  způsoby financování: Jedním způsobem jsou větší dárcovské příspěvky od dárců, kteří si uvědomují hodnotu tohoto projektu a chtějí jej podpořit. Druhým je nalezení průběžného financování menšími částkami od zapojených členů a uživatelů. Obojí má své výhody i úskalí, praxe většinou dojde ke kombinaci více způsobů.

Co se financuje?

Dlouhodobě se financuje technická podpora vývojářů a administrátorů software, hosting  na kterém běží další podpůrný software,  internetová konektivita. Dále všechny způsoby konektivity, pokud je budou zajišťovat komerční sítě, jako např. SMS brány, nebo satelitní datové připojení.

Pokud v dalším rozvoji dojde k dalším nákladům, které budou přímo souviset s tímto projektem, i zde půjde o peníze. Typicky půjde o nákup majetku jako např. komunikační technika, počítačové vybavení, nebo služby. V případě technologií použitých  v terénu pak i jejich pojištění, servis a náklady na provoz.  Financovaný bude i vývoj celé platformy. Pro rozvoj další funkčnosti pro Českou republiku je potřeba zaměstnat programátory, kteří nepracují zdarma. Pokud by se našli lidé, kteří by pro tento projekt pracovali zdarma, bude to přínosem ve snížení nákladů na vznik a provoz.

Řešitel projektu by rád dosáhl, aby projekt mohl být financovaný tak, aby ti, kteří jej nejlépe využijí (tj. neziskové organizace zabývající se komunitní, vědeckou, záchrannou nebo ochrannou činností) jej používaly zdarma a ve prospěch ohrožených lidí a životního prostředí.  Financování není pouze o otázce JAK? ale také PROČ?

Nevěřím. Co mě to bude stát?

V případě, že jste nezisková oganizace a budete chtít použít platformu individuálně,  na konkrétní neziskový projekt, (třeba i pro místní nebo zahraniční rozvojovou pomoc)  je možné používat nejen software dostupný pod GNU/GPL, ale také zprovoznit celé technické  řešení na konkrétní dobu. Pak z  vašeho (předem známého) rozpočtu na projekt pronajímáte víc, než jen přístup do webového portálu, získáte pokročilé softwarové vybavení a kompaktní nástroj na koncentraci a zpracování dat, které byste jinak  zpracovávali komplikovaným způsobem. Může jít o přenosné vybavení schopné pracovat bez internetu, nebo dokonce bez síťové energie. V situacích, kde jde o  rychlost a efektivitu v nasazení do terénu.

Jak mohu sám přispět k rozvoji?

Různými způsoby. Vaše práce bude ve prospěch projektu vynaložená většinou s vašimi prostředky. Cluster zatím nemá vlastní počítačovou techniku ani kanceláře, aby vás plně zaměstnal. Další nápady jak pomoci najdete na těchto stránkách. 

V případě dostatečně financovaného provozu by tento projekt rád nalezl prostředky na odborné cesty týmu v ČR a v zahraničí, také na vybavení a hrazení provozních nákladů. I v době internetu jsou osobní návštěvy konferencí nenahraditelné. Přispívají k navazování kvalitních zahraničních kontaktů. 

Jaký je právní rámec tohoto projektu?

Projekt je v tuto chvíli  vyvíjen fyzickou osobou nezávislou na žádném dalším subjektu.  Lidé v přímém vztahu k projektu, uzavírají smlouvu s provozovatelem projektu.  Smlouva blíže definuje jejich vztah, závazky a způsob spolupráce.

Jak jsou definována práva k digitálnímu obsahu?

Cluster z principu nevytváří copyrightovaný obsah. Veškerá zde vzniklá data jsou pod otevřenými licencemi.

Databázová a statistická data vzniklá přímo součinností uživatelů jsou pod licencí Open Data Commons Open Database License (ODbL)
Osobní údaje a osobní kontakty nemají status otevřených dat a jsou pod zabezpečením aplikace. Uživatelé je mohou sami vložit a případně i smazat.   

Databázová data z vnějších zdrojů, převzatá přímým importem nebo odebíráním ze zdrojů OpenData nemění původní charakter licence.
Mapové podklady a mapová data mohou být přijímány pod otevřenou licencí OpenData, nemění licenci.
Media, příkladně fotografie, video, zvuk, původně vzniklá k užití a používaná v souladu s Misí Clusteru, jsou pod licencí Creative Commons 4.0 CZ BY

Media z vnějších zdrojů, která jsou výslovně označená Copyrightem a přesto budou sdílena bez adekvátních povolení od majitelů práv, budou smazána a člen který je umístil bude bez odkladu vyloučen z dalšího použití všech služeb Clusteru.

Dokumentace umístěná z vlastních, nebo vnějších zdrojů a sloužící v zájmu Mise Clusteru nemění svůj původní charakter licence a je k dispozici ke společnému vzdělávacímu a nevýdělečnému prospěchu členů Clusteru.