Hlavním, nevýhradním smyslem použití Clusteru, jeho softwarového, hardwarového i jiného vybavení,  je naplnění Mise. K tomu je nutno přijmout podmínky používání všemi uživateli.

Právní rámec

Cluster zachovává právní subjektivitu jednotlivých členů Clusteru. Členové ve svých činnostech jsou plně odpovědní za své jednání, i pokud jednají v zájmu Clusteru z pověření své vlastní Organizace.

Členové mohou používat všechny jim dostupné funkce Platformy k činnostem pod vlastní kontrolou, které jim usnadní realizovat vlastní, nebo společné projektové cíle.

Příkladně mohou vyhledávat a kontaktovat dobrovolníky podle zadaných parametrů, zkušeností, znalostí a lokality,  realizovat, zaznamenávat  a vést historii na školící akce pro dobrovolníky a širší veřejnost, poskytovat o nich informace členům Clusteru, mohou na základě dat naplňovat poptávky uveřejněných  výzev, nebo nacházet kontakty pro své vlastní činnosti neziskové organizace.

Zástupci a Realizační tým nemůže jednat za celý Cluster,  jedná pouze v rozsahu, který je daný rámcovými principy sdílení odpovědností v Clusteru v zájmu naplnění Mise.

Právnické a fyzické osoby

Osoby, které mají s Clusterem společný zájem definovaný účelem jsou:

  • Realizační tým Clusteru, včetně administrátorů a technické podpory
  • Členové Clusteru, typicky z Nevládní  Neziskové Organizace mající přístup ke Clusteru podle typu své role. Zaměstnanec členské Organizace může být členem Clusteru pokud mu to Organizace sama nějak výslovně svými pravidly nezakazuje.
  • Dobrovolníci a další Uživatelé prostředů Clusteru, kteří mají částečně omezený přístup k software a nejsou nebo nemusí být členy Organizací v Clusteru.

Vymezení účelu

Cluster slouží k podpoře svých uživatelů. Neslouží k zástupnému nahrazování činností, které již Členové provádí svým způsobem, svými prostředky a svými organizačními procesy  jako jednotlivé organizace, nebo samostatné osoby.

Cluster nevyžaduje ani nezavazuje, aby byly takové činnosti tvořeny výhradně prostřednictvím Clusteru. Pouze nabízí tu možnost, jak tyto činnosti rozšířit a dělat také s pomocí aplikačních nástrojů Clusteru.

V případě využití Clusteru jsou tyto činnosti chápány jako legitimní a nezávislá činnost členů Clusteru, podléhající odpovědnosti konkrétních členů. Výstupy ve formě dat, mapových podkladů a informací mohou být dostupné členům Clusteru s plným souhlasem tvůrců těchto dat.

Vytváření a užití obsahu

obsah vytvářený dobrovolníky, uživateli a členy  Clusteru podléhá zpracování, podle toho, k čemu je primárně určen.  Příkladně příchozí textová, obrazová, video, nebo hlasová zpráva o události je primárně určena k podání a sdílení informace o situaci.  Dokumentace, nebo jiný hodnotný obsah související s Misí může být uložen na sdíleném úložišti tak, aby byl k dispozici dalším členům Clusteru.

Administrátoři, nebo delegovaní správci v Clusteru mohou jakýkoliv příchozí obsah po přijetí zpracovat tak, aby co nejúčelněji splnil svůj smysl v zájmu Mise Clusteru. Cluster nemění ani neověřuje původnost sdíleného obsahu, slouží jako zprostředkovatel referencí na něj. Obsah může být delší dobu k dispozici, ale může být i smazán nadřízenou autoritou bez upozornění. Například proto, že obsah není k situaci, místu, nebo času už dále užitečný, nebo není relevantní k Misi Clusteru.

Sdílení obsahu

obsah vzniklý, zpracovaný a sdílený  nástroji a funkcemi Clusteru je možno dále sdílet prostředky které poskytuje Platforma (např. opendata, newsfeedy) ale i s prostředky mimo Platformu. (např. s použitím libovolné sociální sítě). V případě zdrojování těchto dat je možno uvést typ licence Public Domain, Creative Commons, OpenData, zdroj <autor> a <název Clusteru>  kde data vznikla. Cluster vědomě nevytváří uzavřené datové sady, nebo obsah který by neměl otevřenou licenci.

Odpovědnost

Člen Clusteru je plně odpovědný za zachování vlastního neveřejného a zabezpečeného přístupu do Platformy prostřednictvím svých mobilních zařízení, svého počítače, nebo připjení z jakéhokoliv jiného zařízení při dodržení soukromí, bezpečnosti a ochrany dat.  V případě ztráty, poškození zařízení, nebo zneužití přístupu nepověřenou osobou, nebo organizací, uživatel oznámí správcům Clusteru tuto skutečnost a ohrožený účet bude zablokován. V případě nezaviněné nehody může být další přístup uživateli obnoven.

Nakládání s osobními údaji

Registrací do Clusteru jsou uživatelé srozuměni a souhlasí s Podmínkami použití Clusteru a s tím, za jakým účelem do něj vstupují.  Ke svému záznamu mohou, ale nemusí vložit i osobní a kontaktní údaje, které jsou k dispozici ostatním členům Clusteru za účelem rychlé dostupnosti. Uživatel Clusteru nesmí veřejně šířit a sdílet osobní data cízí osoby, od které nemá výslovný souhlas ke šíření těchto dat.

Svolení k použití vlastněného obsahu

Uživatel svou úplnou registrací a svými činnostmi svoluje k použití obsahu, který je jím nahrán do Clusteru a je jeho vlastníkem, a / nebo správcem majetkových práv. Užití je zamýšleno v souladu s neziskovým užitím nebo použitím „fair use“ tak, aby nebyla poškozena práva, nebo dobré jméno majitele práv. Příkladně jde o logotyp organizace, použité pro snadnější identifikaci organizace v databázi.

Princip Neutrality

Členové Clusteru vědí, proč se stali členy. Hlavním  smyslem společného používání, je pokračovat v tom, co chtějí a dokáží dělat prostřednictvím svých domovských organizací. Zde mohou svých cílů dosahovat v koordinaci lépe, s potenciálem vnější spolupráce s ostatními.

Členové tak mohou přispívat k Misi, usilující o bezpečnější, stabilnější a smysluplnější život v místě  kde žijí, nebo kde jsou aktívní.  Členové Clusteru chtějí pomáhat  v překonání dlouhodobě nepříznivé, i náhlé krizové situace. Chtějí podporovat a rozvíjet odolnou společnost, která je živá a zároveň sebemotivující.

Je přirozené, že lidé mají různé názory, myšlenky i různé představy o světě kolem sebe. V případě Clusteru k nim nebude brán zřetel, ponechte je v takové intenzitě, aby nekomplikovaly naplnění Mise, která je Clusteru nejbližší.  Důvěru druhých ve vaše schopnosti vzbuzujte ochotou, vstřícností, jasnou integritou osobnosti, srozumitelným jednáním, cílevědomostí a přiměřenou sebedůvěrou.

Překročení smluvních podmínek

Uživatelé, kteří budou jednat v prostředí Clusteru výrazně a zjevně mimo Misi, budou ohrožovat soukromí, nebo bezpečnost jiných lidí, tak budou bez náhrady vyloučeni a jejich účet bude trvale zablokován.

Odpovědnost za přijetí uživatele do Clusteru má jemu nejbližší schvalující člen Organizace. Odpovědnost za jednání při realizaci činností má člen sám za sebe. Pokud je členem více organizací zároveň, jeho vyloučení a odstranění z Clusteru nemůže zabránit jiná Organizace.

Osoby, které budou jednat i mimo Cluster v přímém rozporu s Misí Clusteru, mohou být vyloučeni, nebo i přes jejich žádost, nebudou do Clusteru přijati.