Dohoda mezi [vlož název] a Spotter Cluster o použití platformy

Tato dohoda je podepsána mezi [vlož název]  (dále jen Člena Clusteru) a provozovatelem Portálu Spotter Cluster (dále jen „Portál“)  stvrzující podmínky pro využívání, řízení a rozvoj Portálu a souvisejcího softwarového příslušenství.

Smluvní strany se dohodly používat, spravovat a rozvíjet Portál v souladu s následujícími podmínkami:

 1. Systém řízení zdrojů

Portál je serverová aplikace dostupná pro offline použití, nebo použití přes internet  s vlastnostmi databáze a geografického informačního systému. Podporuje aktivity k řízení lidských a materiálních zdrojů. Pomáhá organizacím aktivním v ochranářské, humanitární a dobrovolnické činnosti, ke správě svých lidských a materiálních zdrojů.  Vzniklé informace zobrazuje na mapě společně s různými informacemi geoinformačního charakteru s přesahem k demografickým údajům a okamžitému výstražnému zpravodajství.  Portál také umožňuje shromažďovat a analyzovat hodnocení v terénu, sledovat klíčové informace o realizovaných projektech, které jsou částečně, nebo v kooperaci řešeny přes Spotter Cluster.

Portál je připraven v souladu s úsilím zahraničních neziskových společností, které rozvíjejí a  používají  expertní systémy pro zvládání katastrof, databáze k mapování prostředků,  další veřejně dostupné prostředky a data za tímto účelem.

 1. Sdílení informací a důvěrnost

Dohoda v souladu s účelem Portálu umožňuje přítup k  informacím z Portálu, které mají být dostupné administračními koordinátory, a technickým personálem  v každém okamžiku tak, aby byla zachována důvěrnost uložených dat a umožňovala správu a rozvoj Portálu.

Lidé určení na technickou správu, vývoj a testování  se řídí Dohodou o mlčenlivosti  podepsané s provozovatelem Portálu. Pokud smlouva mezi provozovatelem a technickou podporou  skončí, pak  již technická podpora nebude mít přístup k informacím o Portálu a budou přijata vhodná opatření k zajištění technické správy.

Dohoda opravňuje:

[Prosím, vyberte jednu nebo všechny z následujících možností a odstraňte ty nepotřebné]

 1. Člena Clusteru  pro přístup ke všem sdíleným informacím Portálu.
 2. Člena Clusteru  a všechny členské organizace pro čtení a přístup ke všem sdíleným  datům a kontaktům vzniklým jejich vlastní činností, nebo činností jim podřízených osob
 3. Člena Clusteru a tyto konkrétní organizace  [jména zde zahrnuty] pro čtení a přístup ke všem jejich informacím uloženým vdatovém skladu  Portálu.
 4. Člena Clusteru k přístupu pro čtení pouze následujících informací z Portálu [ uveďte zde typy informací dostupných pro čtení].

Kontaktní osoby:

Smluvní strany  určily tyto osoby jako své zástupce na koordinaci a řešení otázek týkajících se Portálu jménem obou stran:

[ Jméno Příjmení, telefon, e-mail]

 • (vložit tolik osob dle potřeby) Jména, tituly, telefon, email

Za Portál:

 • Jména, tituly, telefon, e-mail
 1. Role a odpovědnosti smluvní strany

Člen se zavazuje:

 • Identifikovat kontaktní osoby, které budou mít na starosti řízení svého  projektu v Portálu;
 • Doporučit osoby, které mají být školeni v Portálu;
 • Zavázat se k nejméně 6-měsíční studii čtení dat, vkládání a aktualizaci v Portálu, být v kontaktu s technickou podporou Portálu;
 • po uplynutí zkušební doby udržoval svůj účet v  Portálu samostatně, pravidelně číst, vkládat a aktualizovat data v Portálu podle pokynů k používání Portálu;
 • Dodržovat  zákonné povinnosti podle příslušných právních předpisů své země, pokud jde o přístup a ochranu osobních údajů a informací, zejména v souvislosti s informacemi z oblasti lidských zdrojů na internetu;
 • neumožnit třetí osobě včetně osoby z Portálu přístup k datům, nebo informacím, ke kterým nemají pověření odpovídající osoby a u  kterých je právní povinnost na ochranu podle platných zákonů na ochranu osobních údajů.
 1. Role a odpovědnosti provozovatele Portálu

Provozovatel se zavazuje:

 • Udržovat a dále rozvíjet Portál, aby vyhovoval potřebám definovaným Vizí a Misí v závislosti na dostupnosti finančních prostředků;
 • Zajistit uživateli příležitost k výuce práce a používání Portálu;
 • poskytovat technickou podporu při čtení dat, vkládání a aktualizaci v Portálu během zkušebního období 6 měsíců;
 • Poskytnout vzdálený kontakt  uživatelské podpory prostřednictvím software na vzdálenou podporu, on-line komunikátoru, telefonu a e-mailu;
 • hledat zdroje a nezbytné finanční prostředky k zachování a rozvíjení Portálu a podporovat uživatele během zkušebního období;
 • vyhodnocovat využívání Portálu a učinit nezbytná doporučení k jeho zlepšení.
 1. Vyloučení odpovědnosti

Žádné informace přidané do Portálu od uživatelů  Portálu, včetně technických a administračních uživatelů, nejsou považovány za důvěrné.

V případě záznamu jakýchkoli důvěrných informací přidaných do Portálu třetí tranou, je Portál vyloučen z odpovědnosti za porušení důvěry v uplatnění nároků, žalob, požadavků a odpovědnosti jakékoliv povahy či druhu, včetně nákladů a výdajů, vyplývající z dostupnosti těchto informací v Portálu.

 1. Změny

Změny této dohody lze provést po vzájemné dohodě smluvních stran v písemné formě.

 1. Řešení sporů

Veškeré spory mezi stranami ohledně provozu Portálu budou řešeny přednostně smírnou cestou na základě vzájemného jednání. Případné spory vedené právní cestou, budou řešeny pouze pod jurisdikcí České Republiky

 1. Vypovězení

Každá ze stran může tuto dohodu vypovědět podáním písemného oznámení protistraně s výpovědní lhůtou třiceti (30) dnů.

 1. Platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami, a platí po dobu jednoho roku. Dohoda se obnovuje automaticky každý rok, pokud jedna ze stran neoznámí druhé straně svůj záměr dohodu vypovědět.

Dne:

Jménem Člena

Jménem Portálu